Upstream Amsterdam

Over Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is een LGBTQ+ zwemvereniging en ‘straight friendly’ waar zowel wedstrijdzwemmers als zwemmers met minimaal een zwemdiploma terecht kunnen tijdens onze trainingsuren. Onze doelen zijn vooral gericht op verbinden via zwemmen:

Het faciliteren van veel zwemuren verspreid over de dagen van de week.

We zijn gericht op het bieden van goede kwaliteit binnenzwembad trainingen om techniek en uithoudingsvermogen te verbeteren (o.a. aanbieden van zwemclinics, gecertificeerde trainers, techniek, kracht en duur trainingen).

Het aanbieden van een vereniging waar mensen zich welkom voelen en anderen kunnen ontmoeten. We doen ons best een prettige en veilige sfeer te creëren, zodat iedereen die lid wordt zich thuis voelt binnen de vereniging.

Continuïteit van de vereniging waarbij een gezonde financiële positie en zoveel mogelijk budget neutraal werken een belangrijke rol speelt.

Het organiseren van sociale events, borrels, trainingen, zwemwedstrijden en sociale media zichtbaarheid zijn belangrijke facetten van de vereniging;

  • Wij stimuleren de deelname aan wedstrijden.
  • Wij organiseren ontmoetingen tussen onze leden door het organiseren van borrels en een trainingsweekeind.
  • Wij zijn zichtbaar op sociale media
  • Wij zijn zichtbaar in de samenleving en onze vereniging is mede een veilige omgeving voor LHBTQ+ zwemmers en triatleten.

Wij zijn aangesloten bij de KNZB, hierdoor kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale zwemwedstrijden.

Gezelligheid en sociale activiteiten zijn voor de tevens een belangrijk aspect van de vereniging. Upstream draait geheel op vrijwilligers.

We stimuleren het lidmaatschap van jongeren onder de 30 jaar en statushouders met gereduceerde contributie-tarieven.

Binnen Upstream zijn er diverse activiteiten; zwemmen in binnenbaden, racefietsen en hardlopen in het kader van triatlons en zwemmen in buitenwater.

About Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is a LGBTQI+ and ‘straight-friendly’ swimming team. Both competition swimmers and more recreational swimmers (with a minimum ability to swim according to the Dutch B-diploma) are welcome to join our training hours.

Our goals are to connect through swimming:

Facilitating the possibility to swim on different days throughout the week.

Offering good quality trainings (indoors) to improve technical skills and endurance; e.g. through swim clinics, certified trainers, technique, strength and endurance training.

Meeting other members in a welcoming environment. We do our best to provide for an open and safe atmosphere, so everybody who becomes a member will feel at home within the team. 

Continuity of the team in which a healthy financial position and being budget neutral plays an important role.

Organizing social events, drinks, trainings, swimming competitions and visibility on social media are important elements of the team:

  • We stimulate participation in competitions
  • We organize drinks and a training weekend to facilitate members to meet each other.
  • We are visible on social media
  • We are visible within the community and our team provides a safe environment for LGBTQI+ swimmers and triathletes.

We are connected to the KNZB (The Royal Dutch Swimming Federation), through which our members are able to participate in (inter)national swimming competitions.

Sociability and activities are an important aspect of our team. Upstream Amsterdam runs completely on volunteers. We stimulate the membership of youth under 30 and status holders by offering them reduced membership rates.

Upstream offers activities for different groups: indoor swimmers, triathletes, open water swimmers.

Bestuur Board

Erik Prins (voorzitter/chair) voorzitter@upstreamamsterdam.nl
Joost Veldman (secretaris/secretary) secretaris@upstreamamsterdam.nl
Mark de Koning (penningmeester/treasure) penningmeester@upstreamamsterdam.nl
Edward Gilding (ledenadministratie member admin)  ledenadmin@upstreamamsterdam.nl
Paul Bransz (communicatie/communication)
Ruud Paauwe (social events)

Upstream bestuur 2021
Upstream bestuur 2021